SC PASI TOPO-CAD SRL

CONSULTANȚĂ, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE CADASTRU, CARTE FUNCIARĂ,
CERTIFICATE ENERGETICE, MĂSURĂTORI TERESTRE DE PRECIZIE.

Vezi mai mult

Despre noi

Raportându-ne la nevoile clienților noștri, am ales să oferim întotdeauna consultanță de specialitate, promptitudine în execuția lucrărilor de cadastru și topografie. Deținem aparatură de ultimă generație cu precizii foarte bune, acuratețea măsurătorilor fiind astfel garantată, calitatea măsurătorilor topo-cadastrale, regăsindu-se în rezultatele finale ale documentațiilor tehnice realizate. Suntem o echipă de profesioniști formată din ingineri cu experiență în domeniu. La noi valorile contează și sunt primordiale.

PROFESIONALISM

Veți găsi întotdeauna respect, profesionalism, transparență, responsabilitate;

CALITATE

Servicii de cadastru și topografie de înaltă calitate și la prețuri corecte;

OBIECTIVITATE

Tratăm clienții în mod egal, fie că este vorba despre o persoană fizică ori una juridică.

ACTIVITATE 400

Clienți / an

1623

Imobile întabulate

4

Echipamente profesionale

4

Experți calificați

Contactează-ne acum,

Și poți beneficia de oferte prsonalizate la prețuri promoționale

DOCUMENTEDOCUMENTE NECESARE

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU ȘI ÎNTABULARE APARTAMENT

Actele necesare pentru cadastru și întabulare apartament (întabulare UI- Unitate Individuală):
1. Cerere de recepție și înscriere, Anexa 1.31
2. Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, Anexa 1.32;
3. Actele de proprietate (copie legalizată), după caz:
a) în cazual achiziționării prin instituțiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc): - contract de vânzare cumpărare sau contract de construire - copie legalizată; - proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizată; - contract pentru plata în rate și adeverință de achitare integrală (doar pentru apartamentele cumparate în rate) - copii legalizate; - declarație notarială de transcriere (doar pentru actele netranscrise în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni) - în original.
b) în cazul dobandirii prin moștenire (succesiune): - certificat de moștenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate în certificatul de moștenitor - copii legalizate; - declarație notarială de transcriere (doar pentru actele netranscrise în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni) - în original.
c) în cazul achiziționării de la o persoana fizică/juridică: - contract de vânzare cumpărare sau contract de schimb sau act de donație - copie legalizată;
d) în cazul dobândirii prin Judecatorie, în baza unei sentințe civile: - sentința civilă cu mențiunea definitivă și irevocabilă - copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie; - dovada achitării sultei (dacă există) - copie legalizată.
e) în cazul apartamentelor dobândite în baza Legii 112 / 1995: - contract de vânzare cumpărare - copie legalizată; - schița anexa contract - copie xerox.
4. Declarație Notarială -în cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – că actul nu a fost trecut în Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni;
5. Certificatul Fiscal în original (de la taxe și impozite/primarie), cu mențiunea pentru cadastru și cu valoarea impozabilă (pentru construcții noi);
6. B.I./C.I. in copii xerox;
* Pentru Certificatele de moștenire și sentințele civile emise după data de 16.04.2009, pe lângă cei 120 RON (taxa în regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxă necesară întabularii acestor acte de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal).
** În cazul în care există neconcordanță între numele înscris în actul de proprietate și cartea de identitate, se vor face suplimentar, după caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de căsătorie (copie legalizaăa), sau Sentința Civilă de divorț (la judecatoria teritorială unde s-a emis sentința).
*** În cazul în care există neconcordanță între denumirea străzii din acte ți cea din realitate, se va obține Adeverința de la Asociația de Proprietari din care să reiasă schimbarea denumirii străzii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca "in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate".

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor, etc - copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in "intravilanul nou") - in original.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor, etc - copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie - in original;
2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox;
3. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;
5. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
6. Documentatia tehnica vizata spre neschimbare, parte integranta a Autorizatiei de Construire (Plan de situatie si Relevee, intocmite de arhitect cu stampila Primariei "VIZAT SPRE NESCHIMBARE") - copii xerox;
7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;
8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;
10. Adeverinta numar postal (doar pentru judetul Ilfov) - original sau copie legalizata;
11. Certificat de performanta energetica (obligatoriu pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, iar anterior datei de 19.07.2013 - doar daca exista) - original sau copie legalizata;
12. Certificat de atestare a edificarii constructiei, eliberat de compartimentul Urbanism din cadrul Primariei locale - copie legalizata.
* Pentru Adeverinta numar postal si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60-120 RON (regim normal) sau 300-600 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox;
2. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;
6. Certificat de urbanism pentru dezmembrare / alipire - doar pentru dezmembrarile / alipirea cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - copie legalizata.

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox;
2. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;
6. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate [si a suprafetei imobilului (daca este cazul)] - in original.

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD, SAU CERTIFICATULUI DE URBANISM:

1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
2. Actele de proprietate - copii xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
4. Certificat de urbanism - copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC). 

Contactează-ne acum,

Și poți beneficia de oferte prsonalizate la prețuri promoționale

Tarife


Lista tarife percepute de SC PASI TOPO-CAD SRL pentru serviciile prestate

Vă punem la dispoziție lista de prețuri pentru realizarea unei documentații de cadastru și întabulare, tarife cadastru apartament, terenuri, lucrari de intabulare, care sunt percepute de către noi.
Fiecare proprietate are un specific aparte cu privire la situatia juridică a imobilului ce il detineti. În cazul în care doriti informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.
Vă stăm la dispozitie cu privire la orice tip de lucrare de cadastru si intabulare.
Termenul de avizare a documentatiei cadastrale decurge din momentul depunerii lucrarii (dosarului) la OCPI.
Pentru intocmirea documentatiei de cadastru, din momentul platii contravalorii serviciului ce urmeaza a fi prestat, termenul de intocmire a documentatiei cadastrale este de 1 la cateva zile in functie de complexitatea lucrarii.

Tarife
Nr. crt Denumire lucrare Preț (TVA inclus) [lei]*** Taxe OCPI [lei] Normal Urgență
0 1 2 3 4 5
1 Cadastru garsonieră 400 120 520 1100
2 Apartament 2 camere 450 120 570 -/- 1150 -/-
3 Apartament 3 camere 500 120 620 1200
4 Apartament 4 camere 550 120 670 1250
5 Cadastru și întabulare curți construcții 1000 120 1120 -/- 1600
6 Dezmembrare / lotizare 200 - 400 /lot 60 /lot 260 - 460 /lot 400 / lot + taxă OCPI
7 Alipire / comasare 900 60 960 1100

 

Termen Avizare Regim Normal (zile lucratoare) prima inscriere, actualizare, rectificare cadastru - 18 zile, dezmembrare - 7 zile

Termen Avizare Regim Urgenta (zile lucratoare) -  6 zile, dezlipire - 3 zile  Pentru apartamente cu suprafete mari si / sau configuratie complexa, imobile cu curti,  preturile sunt informative, pretul poate varia in functie de complexitatea lucrarii ce urmeaza a fi realizata.

*Preturi actualizate in ianuarie 2020. Pentru alte tipuri de servicii nu ezitati sa ne contactati.

Pentru intocmirea documentatiilor de cadastru aveti nevoie de: acte necesare cadastru.

Tarifele percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara pot fi consultate pe site ANCPI.

Daca se doreste depunerea lucrarii de cadastru in regim de urgenta, onorariul creste cu 100 RON in cazul apartamentelor si 200 RON in cazul terenurilor; termenul de avizare se reduce , iar taxele percepute de OCPI sunt de 5 ori mai mari decat in regim normal.

Nota: In cazul masuratorilor terenurilor la curte se recomanda intocmirea releveelor constructiilor existente. Pretul acestora difera in functie de suprafata construita a constructiilor, numarul etajelor, complexitate etc. Un pret orientativ 2 lei/mp.

*** Pe perioada campaniilor promoționale anumite prețuri se pot negocia.

 

ODG 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Contactează-ne acum,

Și poți beneficia de oferte prsonalizate la prețuri promoționale

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATEI. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC PASI TOPO-CAD SRL în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://pasitopo.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC PASI TOPO-CAD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați https://pasitopo.ro, de exemplu comportamentul /preferinţele /obişnuințele dumneavoastră în cadrul SC PASI TOPO-CAD SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea https://pasitopo.ro. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe https://pasitopo.ro, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC PASI TOPO-CAD SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail. În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe https://pasitopo.ro, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC PASI TOPO-CAD SRL, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al https://pasitopo.ro, SC PASI TOPO-CAD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al https://pasitopo.ro, SC PASI TOPO-CAD SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC PASI TOPO-CAD SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC PASI TOPO-CAD SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC PASI TOPO-CAD SRL.

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC PASI TOPO-CAD SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC PASI TOPO-CAD SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul https://pasitopo.ro.

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC PASI TOPO-CAD SRL, prin intermediul https://pasitopo.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a https://pasitopo.ro, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe https://pasitopo.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC PASI TOPO-CAD SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. III.2. Dacă sunteți vizitator al https://pasitopo.ro, SC PASI TOPO-CAD SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC PASI TOPO-CAD SRL, prin intermediul https://pasitopo.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe https://pasitopo.ro. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe https://pasitopo.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC PASI TOPO-CAD SRL de a asigura funcționarea corectă a https://pasitopo.ro precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor https://pasitopo.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC PASI TOPO-CAD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC PASI TOPO-CAD SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, SC PASI TOPO-CAD SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC PASI TOPO-CAD SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC PASI TOPO-CAD SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC PASI TOPO-CAD SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC PASI TOPO-CAD SRL în desfășurarea activității prin intermediul https://pasitopo.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea https://pasitopo.ro;

• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC PASI TOPO-CAD SRL prin intermediul https://pasitopo.ro;

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea https://pasitopo.ro și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC PASI TOPO-CAD SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC PASI TOPO-CAD SRL, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC PASI TOPO-CAD SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC PASI TOPO-CAD SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

• Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC PASI TOPO-CAD SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC PASI TOPO-CAD SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC PASI TOPO-CAD SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC PASI TOPO-CAD SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie.

Contactează-ne acum,

Și poți beneficia de oferte prsonalizate la prețuri promoționaleTERMENI ȘI CONDIȚIIINTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului https://pasitopo.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

S.C. PASI TOPO-CAD S.R.L. (denumită în continuare PASITOPOCAD), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software. PASITOPOCAD deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni. Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea PASITOPOCAD, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă. Întregul conţinut al site-ului https://pasitopo.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de PASITOPOCAD. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea PASITOPOCAD. Accesul si utilizarea paginii https://pasitopo.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul paginii nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților PASITOPOCAD.


NEANGAJAREA RĂSPUNDERII


Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor PASITOPOCAD. PASITOPOCAD nu va acorda nici o garanţie referitoare la: – evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului; – neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului; – inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor. Astfel, PASITOPOCAD nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său. Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produse, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului https://pasitopo.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea PASITOPOCAD în lipsa unor acorduri ulterioare. Conținutul paginii web, a informațiilor și a altor materiale prezentate nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995. GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul. PASITOPOCAD, reprezentanții și consultanții lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.


OBIECTIVUL SITE-ULUI


Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte. PASITOPOCAD nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori. Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze PASITOPOCAD prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.


INFORMAȚII PERSONALE


Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile PASITOPOCAD, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate. Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.


COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI


Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: chat online, adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site. Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată. Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată. Ulterior desfășurării comunicării inițiale, PASITOPOCAD. își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii produselor noastre, lansarea de produse noi care vin în ajutorul d-voastră sau aspecte care au legătură cu tematica discutată. În acest sens PASITOPOCAD și-a stabilit un termen rezonabil de prelucrare ulterioară de 18 luni de la data inițierii comunicării.


LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI


Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de PASITOPOCAD utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. PASITOPOCAD nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.


INFORMAȚII OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI


Orice persoană care vizitează site-ul https://pasitopo.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către PASITOPOCAD în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către PASITOPOCAD a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de PASITOPOCAD şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. PASITOPOCAD va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.Contactează-ne acum,

Și poți beneficia de oferte prsonalizate la prețuri promoționale

Contact

Ne puteți contacta telefonic, prin email sau la punctul de lucru:
De asemenea ne puteți găsi și pe Facebook

Republicii, nr. 85, bl. D6, sc. A, demisol
Pitești, Argeș

0744313921

Program de lucru:

Luni - Vineri,

09.00 - 17.00

CUI: 38508597

Nr înmatriculare: J03/2689/2017